top of page
  • Writer's pictureBella Cheng

theory theory X Amway 「Amway Home Living 優質生活館」場地裝飾佈置 Early 2019 @油麻地 Amway體驗館

theory theory X Amway 「Amway Home Living 優質生活館」場地裝飾佈置 Early 2019

@油麻地 Amway體驗館 Amway會員們有福了!


早前theory theory有機會同 Amway 合作,可以喺位於旺角登打士街的 Amway Home Living 優質生活館 見到 fafafafamily 一家人同胃腩的蹤跡!陪Amway的一眾會員們響呢度舒舒服服咁休息同朋友仔hea返日!<3


難得發發發family一家五口居然出城玩,

我當然都上左去探左發發發family啦!

你地都快d快d上黎 #amway體驗館 探下發發發family啦

thank you Amway !!!










「Amway Home Living 優質生活館」

地址: 旺角登打士街56號家樂坊15樓

Comments


bottom of page